Iň oňat ekrany gyrmak guraly näme? Semalt maslahaty

Ekrany döwmek, suratlardan maglumatlary ýygnamak we ony okalýan tekste öwürmekdir. Miras goýmalaryndan we web sahypalaryndan maglumatlary has gowy görnüşde almak üçin edilýär. Torda köp sanly ekrany döwmek gurallary bar, ýöne Mozenda iň oňat we ygtybarly maglumat çykaryjydyr.

Ekrany döwmek, köplenç dürli web sahypalaryndan tekst ýygnamak we döwmek praktikasy bolan mazmuny döwmek bilen bulaşýar. “Mozenda” arkaly suratlary, wideolary we HTML tekstini gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz we ony okalýan we ulalýan maglumatlara öwrüp bilersiňiz.

Mozendanyň senagat ýa-da kompaniýa üçin peýdalary:

Companieshli kompaniýalar “Mozenda” -dan peýdalanyp biljek tordan maglumat ýygnamaly we gyrmaly. Web sahypalary köp. Ordinaryönekeý gural bilen maglumatlary hiç wagt jemläp bilmersiňiz. Moöne “Mozenda” bilen bir wagtyň özünde birnäçe ekrany gyrmak meselesini ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu gural maglumatlary gyrýar we birnäçe gezek basmak bilen okalýan we ulaldylan formatda saklaýar. “Mozenda” size maglumatyňyza doly gözegçilik edýär we “Drag-and-Drop Redaktor” bilen wizual görnüşde awtomatlaşdyryş işini düzmäge mümkinçilik berýär.

Web sahypalaryňyzy aňsatlyk bilen gözläň:

Recentlyaňy-ýakynda bir sahypa döreden bolsaňyz we mazmunyny indekslemek isleseňiz, Mozenda saýlap bilersiňiz. Bu guralda birnäçe peýdaly API we bot bar we web sahypalaryňyzy has gowy görnüşde gözlemäge kömek edýär. Özboluşly wariantlaryndan ikisi, Ekrany skripka ussasy we web skripka ussasy. Bu wariantlaryň ikisi-de birnäçe minutda islendik web sahypasyndan maglumatlary çykarmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, mazmunyňyzy görkezmek we sahypaňyzyň gözleg motory reýtingini gowulandyrmak üçin ulanyp bilersiňiz.

Kodlary özüňiz ýazyň:

Birnäçe ýyl bäri programmistler dürli kod ýazmak üçin Python, JavaScript we C ++ ulanýarlar. Mozenda, kody özüňiz ýazmaga mümkinçilik berýän täze bir aýratynlyk bar. Programmistler we işläp düzüjiler üçin peýdaly: eger programmirlemek ýa-da kodlaşdyrmak endikleriňiz ýok bolsa, “Mozenda” -nyň “Awtomatiki gyrmak” opsiýasyny saýlap bilersiňiz we bu guralyň mazmunyňyzy rahat arassalamagyna rugsat berip bilersiňiz. “Mozenda” islendik ýerde ýerleşdirilip bilner we gowy netijeleri gazanmak üçin dürli web sahypalarynda gezip biler.

Bu ekrany döwmek guralynyň dürli wersiýalary:

Programma üpjünçiligi mugt we tölegli wersiýalarda hem elýeterlidir. Tölegli görnüşinde iki dürli neşir bar: Professional neşir we kärhana neşiri. Professional neşir web ussatlary, kiçi göwrümli kompaniýalar we programmistler üçin amatlydyr. Kärhananyň neşiri kärhanalar we iri firmalar üçin amatly. Ativea-da bolmasa, çäkli mukdarda wariantlar we aýratynlyklar bilen gelýän mugt wersiýasyny saýlap bilersiňiz.

Maglumatlary laýyk formatda ýazdyryň:

“Mozendanyň” iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, maglumatlaryňyzy birnäçe formatda tygşytlaýar we mazmuna birnäçe sekundyň içinde girmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin, maglumatlary JSON, XML ýa-da CSV faýllarynda saklap ýa-da awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz. Şeýle hem maglumatlary Google Drive we Box.net-de saklap bilersiňiz. Mozenda, bar bolan ulgamyňyz bilen API birikmesi arkaly birleşdirip bolýar.

mass gmail